Smluvní podmínky

Smluvní podmínky pro registraci uživatelů a pravidla pro využívání webových stránek  snávody.cz.

Úvod

Provozovatelem webových stránek snávody.cz (dále jen „Snávody“) a níže uvedených webů (dále jen ,,Weby“) je Aleš Homolka – IWE studio, se sídlem Jámy 148, identifikační číslo: 03820556 (dále jen „Provozovatel“). Tyto smluvní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a uživateli využívajících služeb Snávodů (dále jen ,,Uživatel“).

1. Uživatelský účet

Pro využívání služeb Snávodů, je Uživatel povinen vytvořit uživatelský účet (dále jen ,,Účet“).

Uživatel má možnost výběrů z těchto účtů: osobní účet a firemní účet. Firemní účet je výhradně určen pro podnikatelské subjekty s platným identifikačním číslem.

Provozovatel může zrušit Účet, a to zejména v případě, zjistí-li, že Uživatel zadal při registraci jakýkoliv nesprávný údaj, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

2. Vkládání obsahu, autorská práva

Přístup do Účtu je Uživateli umožněn na základě aktivace. Aktivační kód je zaslán po úspěšné registraci na E-mail.

Uživatel je oprávněn přidávat nové návody a upravovat svůj profil ve svém Účtu. V rámci firemního účtu má Uživatel možnost přidat jeden e-shop a jeden banner.

Uživatel bere na vědomí, že veškeré poskytnuté informace může Provozovatel zveřejnit kdekoliv na Snávodech.

Uživatel nese veškerou odpovědnost za obsah, který vložil na Snávody. Hlavně pak u textových a obrazových dat, která podléhají autorským právům.

Uživatel se zavazuje nevkládat na Snávody žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky či které poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob. Dojde-li na základě zveřejnění dat zadaných Uživatelem k porušení práv a zájmu třetích stran, nese veškerou odpovědnost Uživatel a zavazuje se, že nebude činit zodpovědným Provozovatele. Vznikne-li Provozovateli finanční újma, je Uživatel povinen Provozovatele odškodnit a to včetně veškerých výloh a škod, které Provozovateli vznikly.

Provozovatel může zrušit Účet, a to zejména v případě, zjistí-li, že Uživatel vkládá na Snávody obsah, ke kterému nemá patřičná práva, vkládá duplicitní obsah či vkládá obsah, který je v rozporu s dobrými mravy nebo vzbuzuje pohoršení, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

Uživatel uděluje Provozovateli výhradní licenci k používání jím nahraného obsahu, zejména pak obrazového, a to i ke komerčním účelům. Provozovatel má plné právo tento obsah upravovat a nakládat s ním dle libosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakékoliv údaje pokud:

  • jsou v rozporu s právním řádem České republiky
  • jsou v rozporu s dobrými mravy či poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob
  • svým obsahem odporují zájmům Provozovatele či jsou v rozporu s těmito Smluvními podmínkami.

Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva k obsahu uveřejněného na Snávodech. Využití a šíření obsahu je dovoleno pouze s písemným souhlasem Provozovatele. Využití obsahu pro jiné než osobní účely, je bez souhlasu Provozovatele zakázáno.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

Uživatel není oprávněn umožnit využívání Účtu třetím osobám.

Přístup k Účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.

Uživatel bere na vědomí, že Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Provozovatel může zrušit Účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Účet déle než 1 rok nevyužívá, v případě, kdy uživatelské jméno je v rozporu s dobrými mravy nebo vzbuzuje pohoršení či v případech kdy Uživatel poruší své povinnosti ze smluvních podmínek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady (platí i pro firemní účty).

Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Snávodů (včetně fotografií vložených Uživateli) jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Snávodů.

Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní Snávodů používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Snávodů. Webové rozhraní Snávodů je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho určením.

Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Snávodů nebo v důsledku užití Snávodů v rozporu s jejich určením.

4. Reklamace

V případě nefunkčnosti Snávodů po dobu delší než 24 hodin bez přerušení, je Uživatel oprávněn požadovat přiměřenou náhradu (platí pouze pro zpoplatněné služby a Účty). Uživatel je povinen reklamaci učinit do 14 dnů ode dne, kdy zjistil nebo mohl zjistit pochybení Provozovatele a zaslat písemně na e-mail info@snavody.cz nebo doporučeně na kontaktní údaje Provozovatele.

Přiměřenou náhradou se myslí poměrná část za uhrazené služby a dobu nefunkčnosti Snávodů.

Za pochybení se nepovažuje výkyv návštěvnosti, zamítnutí návodů, smazaní nebo úprava jakéhokoliv obsahu vloženého Uživatelem a zásah vyšší moci.

V případě oprávněné reklamace se Provozovatel zavazuje vystavit opravný daňový doklad ke dni uznání reklamace a vypořádat jej dle dohody.

5. Ochrana osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z těchto podmínek.

Uživatel souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení (případně  názvu společnosti) u veškerého obsahu, který zveřejní na Snávodech.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajích.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 15. května 2018 a ruší tím veškeré předchozí podmínky a ustanovení na webové stránce https://www.snavody.cz/a jsou pro obě strany závazné.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Sdílejte a mějte přehled o novinkách